برنا گداز

برنا گداز

برنا گداز  نوع خدمات ممیزی  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره شرکت شرکت برناگداز در سال 1383 به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت برناالکترونیک در بخش تولید انواع آندهای حفاظت کاتدی به عنوان یک شرکت مستقل تأسیس گردید. این شرکت عضو گروه برنا بوده و با...