بستنی شاد

بستنی شاد

بستنی شاد  نوع خدمات مشاوره  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی در کشور هستند، انجام داده ام. شایان ذکر است الزامات...
بستنی کاله (آریس)

بستنی کاله (آریس)

بستنی کاله (آریس)  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO 9001:2015 ISO 9004:2018 کنترل آماری فرآیند (SPC)  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی...