برنا گداز

برنا گداز

برنا گداز  نوع خدمات ممیزی  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره شرکت شرکت برناگداز در سال 1383 به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت برناالکترونیک در بخش تولید انواع آندهای حفاظت کاتدی به عنوان یک شرکت مستقل تأسیس گردید. این شرکت عضو گروه برنا بوده و با...
آریا صنعت بهینه

آریا صنعت بهینه

آریا صنعت بهینه  نوع خدمات ممیزی  شرح خدمات ISO 29001:2009  درباره شرکت شرکت آریا صنعت بهینه به صورت منسجم و تخصصی در زمینه تهیه مواد اولیه مصرفی در تولید روانکارها با حفظ استانداردهای محیط زیست فعالیت مي کند. مدیران ارشد این شرکت با اتکا به...