دوره‌های آموزشی

تشریح الزامات استاندارد ISO10002:2018

خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات مشتریان

مشخصات دوره

هدف

 • فراگیری الزامات جدیدترین استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایات مشتریان
 • فراگیری نحوه بهینه سازی فرآیند رسیدگی به شکایات در جهت ایجاد ارزش افزوده
 • برای سازمان از طریق افزایش مشتریان وفادار و تعامل سازنده با آنها

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فروش و خدمات پس از فروش
 • بازرسان، کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
 • کارشناسان و مدیران روابط عمومی

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با جدیدترین ویرایش استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایات
 • افزایش دانش و مهارت فراگیران در فرآیند رسیدگی به شکایات

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 •  مروری بر تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش 2014
 • تعیین ارتباط این استاندارد با ISO9001، ISO9004، ISO10001، ISO10003 و ISO10004
 • تعریف واژگان متداول در فرآیند رسیدگی به شکایات
 • تعیین اصول راهنما در فرآیند رسیدگی به شکایات اعم از ظرفیت، یکپارچگی اطلاعات و …
 • تعیین Context سازمان در رسیدگی به شکایات
 • تعیین نقش رهبری (Leadership) و خط مشی و اهداف سازمان در رسیدگی به شکایات
 • تعیین و تشریح نقش ها، مسئولیت و اختیارات در رسیدگی به شکایات
 • تعیین ریسک ها و فرصت ها در فرآیند رسیدگی به شکایات و ذکر مثال های کاربردی
 • تشریح الزامات عملیات فرایند رسیدگی به شکایات از دریافت تا مختومه شدن
 • چگونگی جمع آوری، تحلیل و ارزیابی، پایش و اندازه گیری اطلاعات رسیدگی به شکایات
 • نحوه ممیزی و بازنگری فرآیند رسیدگی به شکایات
 • تشریح کامل پیوست های کاربردی استاندارد ISO 10002:2018
 • کارگاه رسیدگی به شکایات مشتریان

تشریح الزامات استاندارد ISO10004:2018

خطوط راهنما برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

مشخصات دوره

هدف

 • فراگیری الزامات جدیدترین استاندارد بین المللی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • فراگیری نحوه بهینه سازی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان در جهت ایجاد ارزش افزوده برای سازمان از طریق همسو سازی استراتژی ها،اهداف و فعالیت های کسب کار با انتظارات و خواسته های مشتریان و حداکثرسازی رضایت آنها

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فروش و خدمات پس از فروش
 • بازرسان، کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
 • کارشناسان و مدیران روابط عمومی

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با جدیدترین ویرایش استاندارد بین المللی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • افزایش دانش و مهارت فراگیران در فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 •   مروری بر تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش 2012
 • تعیین ارتباط این استاندارد با ISO9001، ISO9004، ISO10001، ISO10003 و ISO10004
 • تعریف واژگان متداول در فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • تعیین اصول راهنما در فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • تعیین Context سازمان در پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • تعیین نقش رهبری (Leadership) و اهداف سازمان در پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • تعیین ریسک ها و فرصت ها در پایش و اندازه گیری رضایت مشتری و ذکر مثال های کاربردی
 • تعیین دامنه کاربرد، تناوب، روش های پیاده سازی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • شناسایی مشتری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های رضایت مشتری
 • نحوه تبادل اطلاعات و پایش رضایت مشتری
 • اثربخشی و کارایی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • نحوه ممیزی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • تشریح کامل پیوست های کاربردی استاندارد ISO 10004:2018

رهبری و مدیریت افراد به سبک HBR

Harvard Business Review

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با مفهوم رهبری و نحوه مدیریت افراد براساس مقالات Harvard Business Review

مخاطبان

 • مدیران فعال در صنایع مختلف و کلیه کسانی که افرادی تحت سرپرستی خود دارند

مزایای شرکت در دوره

 • افزایش توان مدیران سازمان در مدیریت افراد زیر مجموعه
 • ایجاد انگیزه های درونی در افراد تحت سرپرستی
 • بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از توانمندی کارکنان سازمان
 • شناخت واقعیت هایی از منابع انسانی در سازمان که برای استخدام کارکنان جدید و یا تعامل با کارکنان فعلی ضروری است

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مفهوم رهبری و مدیریت و تفاوت های آنها
 • سبک های تفکر رهبران برای حل مسائل
 • تشریح سبک های رهبری و محرک های آنها با ذکر مثال های کاربردی
 • آشنایی با هوش هیجانی و قابلیت های بنیادی آن
 • آشنایی با اصول تفویض اختیار
 • عوامل موثر بر نگرش های شغلی
 • بارگذاری های عمودی و افقی شغل
 • چالش های مدیران تازه کار و نحوه توانمند کردن آنها
 • نحوه سرمایه گذاری در ویژگی های منحصر به فرد کارکنان
 • آنچه مدیران بزرگ انجام می دهند!

تشریح الزامات استاندارد ISO 10015:2019

خطوط راهنما مدیریت صلاحیت و توسعه کارکنان

مشخصات دوره

هدف

 • فراگیری الزامات جدیدترین استاندارد بین المللی صلاحیت و توسعه کارکنان
 • فراگیری نحوه بهینه سازی فرآیند مدیریت صلاحیت و توسعه کارکنان در جهت ایجاد ارزش افزوده
 • برای سازمان از طریق افزایش صلاحیت و توسعه کارکنان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران منابع انسانی و آموزش
 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با جدیدترین ویرایش استاندارد بین المللی صلاحیت و توسعه کارکنان
 • افزایش دانش و مهارت فراگیران در فرآیند صلاحیت و توسعه کارکنان

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 •  مروری بر تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش 1999
 •  ارتباط چرخه PDCA و صلاحیت و توسعه کارکنان
 • تعریف واژگان متداول در فرآیند صلاحیت و توسعه کارکنان
 • تعیین صلاحیت های فردی و گروهی مورد نیاز براساس Context سازمان
 • ارزیابی صلاحیت ها و نیازهای توسعه ای سازمان
 • طرح ریزی و برنامه ریزی صلاحیت و توسعه کارکنان و ارزیابی اثرات آن در سازمان
 • اقدامات و نقش ها و مسئولیت ها در فرآیند صلاحیت و توسعه کارکنان

تشریح الزامات استاندارد ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

مشخصات دوره

هدف

 • فراگیری آخرین الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی و طرح ریزی، استقرار و بهینه سازی سیستم کیفیت سازمان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت
 • کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روشها

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با متداول ترین استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت
 • فراگیری مثال های کاربردی در صنعت مورد نظر
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در الزامات استاندارد از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری نکات کاربردی در طرح ریزی و اجرای الزامات استاندارد

مدت زمان دوره

“16 ساعت”

محتوای دوره

 •  تغییرات الزامات استاندارد با ویرایش های قبلی
 • Context سازمان و اجزا و نحوه تعیین آن
 • طرح ریزی فرآیندی و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد و مفهوم چرخه PDCA
 •  مفهوم رهبری و مدیریت
 •  خط مشی کیفیت و اصول تعیین آن
 • تعیین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات
 •  مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک و نحوه شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها و فرصت ها
 • نحوه تعیین اهداف کیفی و برنامه دستیابی به اهداف
 •  چگونگی طرح ریزی و کنترل تغییرات
 •  تشریح الزامات صلاحیت و آگاهی و دانش سازمانی
 •  بایدها و نبایدها در محیط اجرای فرآیند
 •  طرحریزی و کنترل و حفظ اطلاعات مستند و سوابق
 •  تشریح الزامات منابع پایش و اندازه گیری
 •  نحوه طرح ریزی و کنترل عملیات
 •  نحوه بازنگری الزمات محصول و خدمات
 •  تشریح الزامات طراحی و توسعه محصول و خدمات
 •  الزامات انتخاب، ارزیابی و پایش عملکرد تامین کنندگان
 •  نحوه تعیین طرح کیفیت و بازرسی مواد اولیه، نیمه ساخته و محصول نهایی
 •  چگونگی شناسایی و کنترل محصول یا خدمت نامنطبق
 •  تشریح الزامات طرح ریزی و اجرای ممیزی داخلی
 •  شرح و چگونگی ورودی ها، برگزاری و خروجی های بازنگری مدیریت
 •  مفهوم اقدام اصلاحی و الزامات آن
 •  تشریح رویکرد بهبود مستمر
 •  برگزاری کارگاه ویژه طرح ریزی فرآیندی و مدیریت ریسک

تشریح الزامات استاندارد ISO 45001:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با طرح ریزی و اجرای اثربخش و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران HSE فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به جدیدترین استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • فراگیری نکات ضروری جهت مدیریت ریسک در زمینه فعالیت سازمان
 •  یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در تعیین ریسک های ایمنی و بهداشت از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“16 ساعت”

محتوای دوره

 

 •  آشنایی با مفاهیم، واژگان و اصول مدیریت ایمنی و بهداشت
 •  تشریح مفهوم Context سازمان و نحوه تعیین آن
 •  مفهوم رهبری و درک آن
 •  نحوه تعیین خط مشی ایمنی و بهداشت
 •  چگونگی تعیین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات
 • تشریح الزامات مشارکت و مشاوره
 •  نحوه شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک فرآیندهای ایمنی و بهداشت
 •  تشریح نحوه شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک عناوین شغلی و تکنیک های کاربردی
 •  چگونگی تعیین و ارزیابی انطباق با قوانین
 •  نحوه تعیین اهداف ایمنی و بهداشت و برنامه های دستیابی به آن
 •  ارایه نکات ضروری در تامین کنندگان مرتبط با ایمنی و بهداشت سازمان
 •  تشریح الزامات صلاحیت و آگاهی و اطلاعات و ارتباطات
 •  تشریح نحوه کنترل و حفظ اطلاعات مستند
 •  تشریح الزامات کنترل عملیات و ذکر مثال های کاربردی
 •  تشریح الزامات آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 •  تشریح الزامات ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت سازمان
 •  نحوه برنامه ریزی و اجرای ممیزی فرآیندهای ایمنی و بهداشت سازمان
 •  نحوه تهیه ورودی های بازنگری مدیریت و برگزاری اثربخش آن
 •  ارایه راه حل هایی برای بهبود سیستم ایمنی و بهداشت
 •  ارایه نکات ضروری و کاربردی جهت یکپارچگی با استاندارهای 9001 و 14001
 •  کارگاه آموزشی شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک ها و مخاطرات شغلی

تشریح الزامات استاندارد ISO 14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با طرح ریزی و اجرای اثربخش و استاندارد مدیریت محیط زیست

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران HSE فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به جدیدترین استاندارد بین المللی مدیریت محیط زیست
 •  فراگیری نکات ضروری جهت مدیریت محیط زیست در زمینه فعالیت سازمان
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در طرح ریزی سیستم مدیریت محیط زیست از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مقدمه ای بر مدیریت محیط زیست
 • آشنایی با مفاهیم، واژگان و اصول مدیریت محیط زیست
 • تشریح مفهوم Context سازمان و نحوه تعیین آن
 • مفهوم رهبری و درک آن
 • نحوه تعیین خط مشی محیط زیست
 • چگونگی تعیین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات
 • نحوه شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک فرآیندهای محیط زیست
 • نحوه شناسایی و تعیین جنبه های محیط زیست و جنبه های بارز
 • چگونگی تعیین و ارزیابی انطباق با قوانین
 • نحوه تعیین اهداف محیط زیست و برنامه های دستیابی به آن
 • تشریح الزامات صلاحیت و آگاهی و اطلاعات و ارتباطات
 • تشریح نحوه کنترل و حفظ اطلاعات مستند
 • تشریح الزامات کنترل عملیات و ذکر مثال های کاربردی
 • تشریح رویکرد چرخه حیات و ارایه نکات کاربردی
 • تشریح الزامات آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 • تشریح الزامات ارزیابی عملکرد سیستم محیط زیست سازمان
 • نحوه برنامه ریزی و اجرای ممیزی فرآیندهای محیط زیست سازمان
 • نحوه تهیه ورودی های بازنگری مدیریت و برگزاری اثربخش آن
 • ارایه راه حل هایی برای بهبود سیستم محیط زیست
 • ارایه نکات ضروری و کاربردی جهت یکپارچگی با استاندارهای 9001 و 45001
 • کارگاه آموزشی شناسایی و تعریف اقدامات کنترلی جنبه های بارز محیط زیست

تشریح الزامات استاندارد IATF16949:2016

سیستم مدیریت کیفیت خودرویی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به جدیدترین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو
 • آشنایی با آخرین SI و FAQ های منتشر شده توسط سازمان IATF
 • یادگیری نکات نهفته در الزامات استاندارد از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری نکات کاربردی در طرح ریزی و اجرای الزامات استاندارد

مدت زمان دوره

“24 ساعت”

محتوای دوره

 • آشنایی با سازمان IATF
 • تغییرات در ویرایش های جدید
 • مفاهیم و واژگان و تعاریف در ویرایش های جدید
 • تشریح کامل 10 بند استاندارد IATF16949:2016
 • برگزاری انواع کارگاه های آموزشی و ذکر مثال های خودرویی
 • تشریح حداقل الزامات تامین کنندگان رده فرعی و تفسیرهای مجاز

الزامات پژو-سیتروئن (PSA)

NSA, PPA, QSB+

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه طرح ریزی و اجرای الزامات پژو-سیتروئن (PSA)در سازمان در سه بخش NSA, PPA, QSB+

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت
 • کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روشها
 • کارشناسان و مدیران مهندسی صنایع و تحقیق و توسعه
 • کلیه علاقه مندان به طرح ریزی و استقرار الزامات خودروسازان بین المللی

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به روزترین الزامات خاص خودرویی بین المللی
 • یادگیری نکات کاربردی در طرح ریزی و اجرای الزامات پژو-سیتروئن از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“24 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه الزامات خاص خودروسازان بین المللی
 • تشریح ساختار واکنش سریع و نحوه اجرای صحیح آن
 • تشریح الزامات کنترل محصول نامنطبق و نحوه شناسایی و تعیین تکلیف آن
 • تشریح الزامات تصدیق ایستگاه خطاناپذیر
 • تشریح الزامات کار استاندارد شده به همراه مثال های کاربردی
 • طرح ریزی ساختار آموزش و مهارت
 • تشریح الزامات ممیزی فرآیند لایه ای (LPQ)
 • تشریح ساختار کاهش ریسک
 • تشریح الزامات کنترل آلودگی
 • تشریح الزامات مدیریت زنجیره تامین و ارایه مثاله های کاربردی
 • تشریح الزامات مدیریت تغییر
 • تشریح الزامات نگهداری و تعمیرات
 • تشریح الزامات مدیریت جران مواد و ساخت
 • تشریح الزامات لجستیک خارجی
 • نکات مهم و ضروری در موفقیت در ممیزی های QSB+، PCPA، NSA

FMEA

تجزیه و تحلیل حالات بلقوه خرابی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک های طراحی محصول و فرآیند

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران مهندسی و کیفیت فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با متداول ترین تکنیک مهندسی ارزیابی و تحلیل ریسک
 • فراگیری نکات ضروری جهت شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک ها
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه FMEA
 • تشریح موارد کاربرد FMEA و مزیت های آن
 • تشریح نحوه تهیه بلوک دیاگرام (Block Diagram)
 • تشریح نحوه شناسایی ریسک ها و حالات و اثرات شکست
 • تشریح نحوه ارزیابی (شاخص های شدت، وقوع و تشخیص)
 • تشریح نحوه تعیین اقدامات کنترلی ریسک ها
 • تشریح نحوه به روز آوری ریسک ها
 • برگزاری کارگاه آموزشی ریسک های طراحی محصول و فرآیند

SPC

کنترل آماری فرآیند

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه کنترل فرآیند ب روش های آماری

مخاطبان

 • کارشناسان، مدیران کیفیت و مهندسی فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با متداول ترین تکنیک مهندسی کنترل آماری فرآیند
 • فراگیری نکات ضروری جهت تجزیه و تحلیل توانایی فرآیندها
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در محاسبه قابلیت فرآیند از منظر ممیزان بین المللی
 • بکارگیری ابزارهای SPC با استفاده از نرم افزار Minitab

مدت زمان دوره

“16 ساعت”

محتوای دوره

 • مقدمه اي بر مفاهيم آمار
 • تشریح توزیع نرمال و خواص ویژگی های آن
 • تشریح ابزار های هفتگانه SPC
 • تشریح نمودارهای کنترلی جهت مشخصه های کمی و وصفی
 • تشریح نحوه تحلیل تحت کنترل بودن فرآیندها
 • تشریح نحوه محاسبه فابلیت فرآیند
 • تحليل توانمندی و عملکرد فرآيند با استفاده از نرم افزارMinitab
 • برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل قابلیت فرآیندها

MSA

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

مخاطبان

 • کارشناسان، مدیران کیفیت، آزمایشگاه و مهندسی فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با متداول ترین تکنیک مهندسی تحلیل سیستم های اندازه گیری
 • فراگیری نکات ضروری جهت تحلیل سیستم های اندازه گیری
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در محاسبه قابلیت سیستم اندازه گیری از منظر ممیزان بین المللی
 • بکارگیری ابزارهای MSA با استفاده از نرم افزار Minita

مدت زمان دوره

“16 ساعت”

محتوای دوره

 • آشنایی با مفاهیم و واژگان سیستم های اندازه گیری
 • تشریح ثبات و تمایل سیستم های اندازه گیری
 • تشریح نحوه محاسبه خطی بودن سیستم های اندازه گیری
 • تشریح تکرارپذیری و تکثیرپذیری سیستم های اندازه گیری
 • تشریح نحوه محاسبه شاخص Gage R&R و تحلیل آن
 • تشریح تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری وصفی
 • تحليل قابلیت سیستم اندازه گیری با استفاده از نرم افزارMinitab

Reliability-Durability

قابلیت اطمینان- قابلیت دوام (عمر)

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه محاسبه قابلیت اطمینان و عمر

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران کیفیت و مهندسی فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با نحوه محاسبه قابلیت سیستم و اجزاء سیستم
 • فراگیری نکات ضروری جهت محاسبه قابلیت عمر و اطمینان
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در محاسبه قابلیت عمر و اطمینان از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری تکنیک های محاسبه قابلت اطمینان و عمر با استفاده از Minitab

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • آشنایی با سطوح طراحی
 • مقدمه ای بر آمار و احتمالات
 • آشنایی با توزیع های متداول آماری در صنایع مختلف
 • آشنایی با محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های سری و موازی
 • نحوه محاسبه قابلیت اطمینان و عمر با استفاده از نرم افزارMinitab
 • تجزیه و تحليل نتایج قابلیت اطمینان و عمر
 • تشریح وظایف مهندسان قابلیت اطمینان و عمر
 • برگزاری کارگاه آموزشی محاسبه قابلیت اطمینان و عمر

تشریح الزامات استاندارد ISO 9004:2016

راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار در سیستم مدیریت کیفیت

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با الزامات استاندارد دستیابی به موفقیت پایدار و نحوه بهبود سیستم مدیریت کیفیت

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو

مزایای شرکت در دوره

 • فراگیری جدید ترین استاندارد حوزه بهبود سیستم مدیریت کیفیت
 • فراگیری نحوه خودارزیابی سازمان جهت تعیین سطح بلوغ سازمانی
 • یادگیری اثربخش با ذکر مثال های کاربردی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تعریف مفاهیم و واژگان مرتبط با بهبود سیستم مدیریت کیفیت
 • تشریح الزامات بهبود کیفیت یک سازمان در راستای موفقیت های پایدار
 • نحوه بهبود Context سازمان
 • نحوه بهبود الزامات رهبری
 • تشریح الزامات مدیریت فرآیند
 • تشریح الزامات مدیریت منابع
 • نحوه تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان
 • چگونگی بهبود سیستم از طریق یادگیری و نوآوری
 • تشریح نحوه خود ارزیابی بلوغ سازمانی

الزامات طراحی و توسعه محصول و فرآیند ویژه صنایع قطعه سازی خودرو

براساس متدلوژی APQP (طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول) و الزامات استاندارد IATF16949:2016

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با الزامات و تکنیک های متداول طراحی و توسعه خودرویی و استقرار آنها

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو

مزایای شرکت در دوره

 • فراگیری نکات ضروری جهت الزامات طراحی و توسعه قطعات خودرو
 • فراگیری نکات کاربردی و خاص در طرح ریزی و اجرای الزامات طراحی و توسعه خودرویی
 • فراگیری نکات کاربردی از تکنیک های مهندسی طراحی و توسعه (َAPQP-DFMEA-PFMEA-Reliability-Durability)
 • تجربه مرور رویه طرح ریزی و اجرای یک پروژه طراحی و توسعه ویژه سازمان

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تشریح الزامات، مفاهیم و واژگان مرتبط با طراحی و توسعه
 • تشریح نحوه طرح ریزی پروژه های طراحی و توسعه
 • آشنایی با ورودی ها و خروجی های طراحی و توسعه محصول و فرآیند
 • آشنایی با کنترل های طراحی شامل تصدیق و صحه گذاری
 • آشنایی با کنترل و مدیریت تغییرات طراحی و توسعه
 • مروری بر اجرای یک پروژه طراحی و توسعه محصول جدید ویژه سازمان

ممیزی الزامات استاندارد IATF16949:2016

سیستم مدیریت کیفیت خودرویی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه طرح ریزی و اجرای برنامه ممیزی الزامات استاندارد IATF16949:2016 در سازمان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت
 • کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روشها
 • کلیه علاقه مندان به ممیزی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی براساس جدیدترین استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2018)
 • آشنایی با ویژگی های ممیز با صلاحیت و بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی
 • یادگیری نکات و مثال های کاربردی ممیزی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی
 • فراگیری برخی از الزامات خاص خودروسازها

مدت زمان دوره

“16 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه ممیزی های سیستم مدیریت
 • آشنایی با ویژگی ها و ابزارهای ممیز ممیز باصلاحیت و بین الملی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی
 • نحوه تعیین تیم ممیزی
 • نحوه تهیه برنامه ممیزی
 • چگونگی اجرای برنامه ممیزی-
 • تشریح اصول گزارش ممیزی و نحوه تهیه آن
 • ارایه نکات کاربردی در ممیزی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی
 • برگزاری کارگاه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت خودرویی با تکنیک Role Play

ممیزی داخلی استاندارد ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه طرح ریزی و اجرای برنامه ممیزی الزامات استاندارد ISO9001:2015 در سازمان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت
 • کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روشها
 • کلیه علاقه مندان به ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت براساس جدیدترین استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2018)
 • آشنایی با ویژگی های ممیز با صلاحیت و بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
 • یادگیری نکات و مثال های کاربردی ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه ممیزی های سیستم مدیریت
 • آشنایی با ویژگی ها و ابزارهای ممیز ممیز باصلاحیت و بین الملی سیستم مدیریت کیفیت
 • نحوه تعیین تیم ممیزی
 • نحوه تهیه برنامه ممیزی
 • چگونگی اجرای برنامه ممیزی-
 • تشریح اصول گزارش ممیزی و نحوه تهیه آن
 • ارایه نکات کاربردی در ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
 • برگزاری کارگاه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت با تکنیک Role Play

MIL STD 414, MIL STD 105, Zero Defect

نمونه برداری مشخصه های کمی و وصفی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه نمونه برداری استاندارد جهت مشخصه های کمی، وصفی

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران حوزه کیفیت و فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • فراگیری نکات ضروری جهت نمونه برداری مشخصه های کمی و وصفی
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در نمونه برداری پذیرشی از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری نحوه پذیرش محصول براساس اصول آماری و عملکرد ارسال کننده
 • آشنایی با اصول نمونه برداری در اقلام دریافتی، محصولات نیمه ساخته و نهایی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مقدمه ای بر نمونه برداری و ضرورت تهیه طرح های پذیرشی
 • آشنايي با مفاهيم آماري و نمونه برداری
 • نحوه تعیین میزان نمونه در مشخصه های کمی و وصفی
 • تشریح قوانین تغییر سطوح بازرسی (نرمال، سخت گیرانه، سهل گیرانه)
 • تشریح نحوه پذیرش انباشته با روش های دامنه تغییرات و انحراف استاندارد
 • تشریح نحوه نمونه برداری مشخصه های کمی یک و دو طرفه (K & M Method)
 • تشریح نحوه نمونه برداری در حالت تولید پیوسته و سفارشی سازی نمونه برداری
 • برگزاری کارگاه آموزشی جهت مشخصه های کمی و وصفی

MIL STD 1916

نمونه برداری مشخصه های کمی و وصفی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نمونه برداری با تعیین طرح های پذیرشی مشخصه های کمی و وصفی و حالت پیوسته خطوط تولیدی

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران حوزه کیفیت و فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • فراگیری نکات ضروری جهت نمونه برداری مشخصه های کمی و وصفی
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در نمونه برداری پذیرشی از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری نحوه پذیرش محصول براساس اصول آماری و عملکرد ارسال کننده
 • آشنایی با اصول نمونه برداری در اقلام دریافتی، محصولات نیمه ساخته و نهایی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مقدمه ای بر نمونه برداری و ضرورت تهیه طرح های پذیرشی
 • آشنايي با مفاهيم آماري و نمونه برداری
 • نحوه تعیین میزان نمونه در مشخصه های کمی و وصفی
 • تشریح قوانین تغییر سطوح بازرسی (نرمال، سخت گیرانه، سهل گیرانه)
 • تشریح نحوه نمونه برداری مشخصه های کمی یک طرفه (K value)
 • تشریح نحوه نمونه برداری مشخصه های کمی یک طرفه (K value- F value)
 • تشریح نحوه نمونه برداری در حالت تولید پیوسته و سفارشی سازی نمونه برداری
 • برگزاری کارگاه آموزشی نمونه جهت مشخصه های کمی، وصفی و حالت پیوسته

COQ

هزینه های کیفیت

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با شناسایی و محاسبه هزینه های کیفیت

مخاطبان

 • کارشناسان، مدیران حوزه کیفیت و مهندسی و مالی فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • فراگیری نکات ضروری جهت شناسایی و محاسبه هزینه های کیفیت
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی درمحاسبه هزینه های کیفیت از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری نکات لازم جهت استخراج هزینه های کیفیت از اطلاعات مالی موجود

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • کلیات هزينه هاي كيفيت
 • تشريح عناصرهزينه هاي كيفيت و مراحل طرح ریزی و اجرا
 • ايجاد و سازماندهي كميته COQ
 • شناسائي سرفصل هاي هزينه هاي كيفيت در تمام فرايند ها
 • جمع آوري اطلاعات مرتبط با هزينه هاي كيفيت
 • بررسي نتايج و محاسبه شاخص هاي تعريف شده براي هزينه هاي كيفيت
 • تجزيه و تحليل هزينه هاي كيفيت و شناسائي نقاط ضعف آن
 • برگزاری کارگاه آموزشی جهت شناسایی و محاسبه هزینه های کیفیت سازمان

5S

نظام آراستگی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نظام آراستگی و پیاده سازی آن در سازمان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • فراگیری اصول نظام آراستگی
 • یادگیری راه حل هایی کم هزینه جهت پیاده سازی نظام اثربخش آراستگی
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در مطرح ریزی اثربخش نظام آراستگی از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مروری بر تاریخچه نظام ها و استاندارهای آراستگی
 • ضرورت پرداخت به نظام آراستگی در سازمان
 • داستان های موفقیت برخی شرکت ها با پیاده سازی نظام آراستگی
 • تشریح کامل 5 اصل 5S و ذکر مثالهای کاربردی
 • موانع محتمل در اجرای 5S
 • فواید پیاده سازی 5S
 • نحوه ممیزی 5S و ارایه چک لیست های کاربردی

تشریح الزامات استاندارد ISO10005:2005

خطوط راهنما برای طرح های کیفیت

مشخصات دوره

هدف

 • شناخت ویژگی های یک طرح کیفیت بر اساس رهنمودهای استاندارد

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران مهندسی و کیفیت فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به جدیدترین استاندارد بین المللی طرح کیفیت
 • درک عمیق از تدوین طرح های کیفیت و اطمینان از اثربخشی آنها
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در اجرای طرح های کیفی از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تشریح مفاهیم و واژگان
 • نحوه توسعه یک طرح کیفیت
 • تشریح محتوای یک طرح کیفیت استاندارد
 • چگونگی پیاده سازی و اجرای طرح کیفیت
 • نحوه ممیزی های طرح کیفیت
 • نحوه پایش و بازنگری طرح کیفیت
 • چگونگی بهبود طرح کیفیت
 • برگزاری گارگاه تهیه و تدوین برنامه کنترل

تشریح الزامات استاندارد ISO31000:2018

مدیریت ریسک – خطوط راهنما

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با طرح ریزی و اجرای اثربخش و استاندارد مدیریت ریسک در سازمان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فعال در صنایع مختلف

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به جدیدترین استاندارد بین المللی مدیریت ریسک
 • فراگیری نکات ضروری جهت مدیریت ریسک در زمینه فعالیت سازمان
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در شناسایی، تحلیل و کنترل ریسک از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مقدمه ای بر مدیریت ریسک
 • آشنایی با مفاهیم، واژگان و اصول مدیریت ریسک
 • طرح ریزی مدیریت ریسک در سازمان
 • شناسایی ریسک های مختلف سازمان
 • ارزیابی و تجزیه تحلیل ریسک ها
 • تعیین اقدامات کنترلی ریسک ها
 • پایش و بازنگری ریسک ها
 • کارگاه آموزشی شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک های سازمان

تشریح الزامات استاندارد ISO29001:2010

سیستم مدیریت کیفیت ویژه بخش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات دوره

هدف

 • – فراگیری آخرین الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت شرکت های وابسته به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت شرکت های وابسته به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روش ها شرکت های وابسته به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • فراگیری مثال های کاربردی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در الزامات استاندارد از منظر ممیزان بین المللی
 • فراگیری نکات کاربردی در طرح ریزی و اجرای الزامات استاندارد

مدت زمان دوره

“16 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • واژگان و تعاریف استاندارد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • Context سازمان و اجزا و نحوه تعیین آن
 • طرح ریزی فرآیندی و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد و مفهوم چرخه PDCA
 • نحوه تهیه نظامنامه و کنترل مدارک و سوابق
 • تشریح الزامات مسئولیت و تعهد مدیریت
 • خط مشی کیفیت و اصول تعیین آن
 • تعیین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات و الزامات نماینده مدیریت
 • نحوه تعیین اهداف کیفی و برنامه دستیابی به اهداف
 • تشریح الزامات صلاحیت و آگاهی و آموزش
 • بایدها و نبایدها در محیط کار
 • تشریح الزامات منابع پایش و اندازه گیری
 • نحوه طرح ریزی تحقق محصول
 • نحوه بازنگری الزمات محصول
 • تشریح الزامات طراحی و توسعه محصول
 • الزامات انتخاب، ارزیابی و ارزیابی مجدد تامین کنندگان
 • نحوه تعیین طرح کیفیت و بازرسی مواد اولیه، نیمه ساخته و محصول نهایی
 • چگونگی شناسایی و کنترل محصول یا خدمت نامنطبق
 • تشریح الزامات طرح ریزی و اجرای ممیزی داخلی
 • شرح و چگونگی ورودی ها، برگزاری و خروجی های بازنگری مدیریت
 • مفهوم اقدام اصلاحی و الزامات آن
 • تشریح رویکرد بهبود مستمر
 • برگزاری کارگاه طرح ریزی فرآیندی

ممیزی داخلی استاندارد ISO 45001:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه طرح ریزی و اجرای برنامه ممیزی الزامات استاندارد ISO45001:2018 در سازمان

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران HSE
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روشها
 • کلیه علاقه مندان به ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت براساس جدیدترین استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2018)
 • آشنایی با ویژگی های ممیز با صلاحیت و بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه ممیزی های سیستم مدیریت
 • آشنایی با ویژگی ها و ابزارهای ممیز ممیز باصلاحیت و بین الملی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
 • نحوه تعیین تیم ممیزی
 • نحوه تهیه برنامه ممیزی
 • چگونگی اجرای برنامه ممیزی
 • تشریح اصول گزارش ممیزی و نحوه تهیه آن
 • ارایه نکات کاربردی در ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
 • برگزاری کارگاه ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت با تکنیک Role Play

ممیزی داخلی استاندارد ISO 14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نحوه طرح ریزی و اجرای برنامه ممیزی الزامات استاندارد ISO14001:2015

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران HSE
 • کارشناسان و مدیران سیستمها و روشها
 • کلیه علاقه مندان به ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست براساس جدیدترین استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2018)
 • آشنایی با ویژگی های ممیز با صلاحیت و بین المللی سیستم مدیریت محیط زیست
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در ممیزی سیستم های مدیریت محیط زیست از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • تاریخچه ممیزی های سیستم مدیریت
 • آشنایی با ویژگی ها و ابزارهای ممیز ممیز باصلاحیت و بین الملی سیستم مدیریت محیط زیست
 • نحوه تعیین تیم ممیزی
 • نحوه تهیه برنامه ممیزی
 • چگونگی اجرای برنامه ممیزی
 • تشریح اصول گزارش ممیزی و نحوه تهیه آن
 • ارایه نکات کاربردی در ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست
 • برگزاری کارگاه ممیزی سیستم مدیریتمحیط زیست با تکنیک Role Play

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با تکنیک های حل مسئله

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران فعال در صنایع مختلف و کلیه علاقه مندان به حوضه حل مسئله

مزایای شرکت در دوره

 • آشنایی با به جدیدترین تکنیک های حل مسئله
 • فراگیری نکات ضروری جهت حل مسائل سازمانی
 • یادگیری نکات کاربردی و اجرایی در حل مسائل از منظر ممیزان بین المللی

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • مروری بر تاریخچه حل مسئله
 • تعاریف و مفاهیم کلیدی حل مسئله
 • آشنایی با ابزارهای متداول حل مسئئله
 • طرح ریزی مدیریت ریسک در سازمان
 • تشریح گام های اساسی در حل مسائل
 • تشریح رویکرد 8D

آموزش نرم افزار مینی تب

کاربرد نرم افزار Minitab برای کارشناسان کیفیت

مشخصات دوره

هدف

 • آشنایی با نرم افزار آماری Minitab و کاربردهای آن در کیفیت

مخاطبان

 • کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت و کلیه علاقه مندان به نرم افزارهای آماری

مزایای شرکت در دوره

 • انجام محاسبات آماری به کمک نرم افزار
 • تهیه گزارشات آماری برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران
 • مرتفع نمودن مسائل با کنترل آماری روند آنها با استفاده از نرم افزار

مدت زمان دوره

“8 ساعت”

محتوای دوره

 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • آشنایی با پرکاربردترین توزیع های آماری
 • ابزارهای مورد استفاده در کنترل آماری فرآیند
 • تشریح نمودارهای کنترل برای مشخصه های کمی و وصفی
 • نمونه برداری جهت پذیرش با کمک Minitab
 • ابزارهای تحلیل آماری با Minitab
 • کارگاه کار با نرم افزار Minitab

فرم درخواست تدریس

لطفا اطلاعات زیر را با دقت تکمیل بفرمایید.

12 + 3 =