استانداردهای ISO

دانش نهفته در این بخش چگونه به شما کمک می کند؟

سازمان شما به مثابه یک کشتی می ماند که لازم است در راستای رسیدن به مقصد مورد نظر در جهت جغرافیایی و مسیر صحیح و با سرعت مناسب و صرف منابع به اندازه و با آگاهی و هوشیاری ار موانع در دریای کسب و کار حرکت کند. بر این اساس مشاور ابزار و راهنمایی مناسب برای حرکت در مسیر درست است.

شماره استاندارد ویرایش عنوان لاتین عنوان فارسی درباره استاندارد کاربرد دانلود نسخه اصلی دانلود نسخه ملی
Iso9001 2015 Quality Manageement System سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریتسشیشسیسشیشسیسشسیشسیسشیشس سشیشسیشسیشسسشسشیسشیشسی دانلود دانلود
شماره استاندارد ویرایش عنوان لاتین عنوان فارسی درباره استاندارد کاربرد دانلود نسخه اصلی دانلود نسخه ملی
IATF 2015 Quality Manageement System سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریتسشیشسیسشیشسیسشسیشسیسشیشس سشیشسیشسیشسسشسشیسشیشسی دانلود دانلود
شماره استاندارد ویرایش عنوان لاتین عنوان فارسی درباره استاندارد کاربرد دانلود نسخه اصلی دانلود نسخه ملی
Iso9001 2015 Quality Manageement System سیستم مدیریت کیفیت سیستم مدیریتسشیشسیسشیشسیسشسیشسیسشیشس سشیشسیشسیشسسشسشیسشیشسی دانلود دانلود