سبک های رهبری

"23 دقیقه"مقدمه اگر از گروه های کسب و کار بپرسید " رهبران اثربخش چه کاری انجام می دهند؟ "رهبران استراتژی تعیین می کنند، انگیزه ایجاد  می کنند، ماموریت خلق می کنند و فرهنگ می سازند. یا بپرسید " رهبران چه کاری باید انجام دهند؟ "تنها کار رهبر این است که نتیجه بگیرد! اما...

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

15 دقیقهاستانداردهای سیستم مدیریت مزایای فن آوری، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد:  یک سیستم مدیریت صحیح اجرا شده می تواند به قدرت مالی و تاب آوری یک سازمانی کمک کند. علاوه بر این، سازمان استاندارد سازی (ISO) خاطرنشان می کند که استانداردهای رسمی سیستم مدیریت...

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

20 دقیقهمقدمه: با آمدن ویروس “Pandemic” یا عالم گیر COVID-19 از خانواده "CORONA" کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ سرتاسر جهان را درگیر خود کرده و چشم اندازی پر از عدم قطعیت برای صاحبان کسب و کار ترسیم نموده است. حال رهبران سازمان چه باید بکنند؟ ابتدا به آن دسته رهبرانی...
سبک های رهبری

سبک های رهبری

"23 دقیقه"مقدمه اگر از گروه های کسب و کار بپرسید " رهبران اثربخش چه کاری انجام می دهند؟ "رهبران استراتژی تعیین می کنند، انگیزه ایجاد  می کنند، ماموریت خلق می کنند و فرهنگ می سازند. یا بپرسید " رهبران چه کاری باید انجام دهند؟ "تنها کار رهبر این است که نتیجه بگیرد! اما...

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

15 دقیقهاستانداردهای سیستم مدیریت مزایای فن آوری، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد:  یک سیستم مدیریت صحیح اجرا شده می تواند به قدرت مالی و تاب آوری یک سازمانی کمک کند. علاوه بر این، سازمان استاندارد سازی (ISO) خاطرنشان می کند که استانداردهای رسمی سیستم مدیریت...

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

20 دقیقهمقدمه: با آمدن ویروس “Pandemic” یا عالم گیر COVID-19 از خانواده "CORONA" کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ سرتاسر جهان را درگیر خود کرده و چشم اندازی پر از عدم قطعیت برای صاحبان کسب و کار ترسیم نموده است. حال رهبران سازمان چه باید بکنند؟ ابتدا به آن دسته رهبرانی...

نحوه تشخیص اعتبار گواهینامه های ISO

نحوه تشخیص اعتبار گواهینامه های ISO

۲ دقیقهآنچه ابتدا باید بدانیم: در سرتاسر دنیا شرکت ها به دلایل مختلفی اقدام به دریافت گواهینامه از مراجع و یا مراکز ثبت و صدور گواهینامه می نمایند، به طور مثال: نشان دادن انطباق محصول و یا خدمات خود با معیار ها و استاندارد های ملی یا بین المللی تبلیغات و جذب مشتریان...