سبک های رهبری

سبک های رهبری

سبک های رهبری  ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ { “23 دقیقه” مقدمه اگر از گروه های کسب و کار بپرسید ” رهبران اثربخش چه کاری انجام می دهند؟ “رهبران استراتژی تعیین می کنند، انگیزه ایجاد  می کنند، ماموریت خلق می کنند و فرهنگ می سازند. یا بپرسید...